[1]
N. S. . Hiền, “Kết quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, VJCTS, vol 40, tr 14-23, tháng 1 2023.