[1]
N. S. . Hiền, “Kết quả sớm và một số yếu tố liên quan của phẫu thuật Fontan với ống nối ngoài tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, VJCTS, vol 40, tr 24-36, tháng 6 2023.