[1]
T. T. . Đông, P. T. . Linh, V. H. Long, H. T. Kiên, Đỗ Đức Thịnh, và N. T. Thủy, “Vai trò của lược đồ dựa trên các chuyển đạo ngoại biên trong chẩn đoán cơ chế cơn tim nhanh có QRS giãn rộng”, VJCTS, vol 40, tr 47-53, tháng 6 2023.