[1]
P. T. Nguyên, “Ca lâm sàng điều trị nội khoa hội chứng mạch vành mạn”, VJCTS, vol 40, tr 75-79, tháng 6 2023.