[1]
N. T. T. Hoài và V. T. . Thơm, “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lượng giá chức năng thất trái trên siêu âm tim 2D và 3D”, VJCTS, vol 40, tr 80-91, tháng 6 2023.