[1]
N. T. . Thủy, V. T. T. Hương, Đỗ Đức Thịnh, và T. C. Hoan, “Đặc điểm tĩnh mạch phổi và buồng nhĩ trái trên cắt lớp vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt rung nhĩ ”, VJCTS, vol 40, tr 102-109, tháng 1 2023.