[1]
Ước Nguyễn Hữu, “Thông báo lâm sàng ca ghép tim - thận đồng thì thành công đầu tiên tại Việt Nam”, VJCTS, vol 41, tr 23-28, tháng 4 2023.