[1]
Ước Nguyễn Hữu, “Chấn thương động mạch chủ bụng: nhìn lại y văn nhân một trường hợp phẫu thuật thành công”, VJCTS, vol 41, tr 37-44, tháng 4 2023.