Thuy, N. T. ., T. D. . Dai, N. C. . Huu, D. A. . Tien, L. T. . Dung, N. D. . Hung, N. T. Long, V. X. Quang, và L. N. . Thanh. “ THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT UHL`S (Uhl’s Anomaly) Ở NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 3, Tháng Mười-Một 2020, tr 5-9, doi:10.47972/vjcts.v3i.300.