Bảo, L. T., Đỗ A. Tiến, và N. T. Thủy. “Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần Bên trái với tĩnh mạch Vô Danh: Nhân một trường hợp lâm sàng Và nhìn lại Y văn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 37, Tháng Tư 2022, tr 12-17, doi:10.47972/vjcts.v37i.754.