Huu, N. C., D. Q. Hung, N. T. H. Linh, N. H. Uoc, và L. N. . Thanh. “Coronary Artery Endarterectomy During Coronary Artery Bypass Grafting - A Solution for Complete Revascularization”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam, vol 38, Tháng Chín 2022, tr 44-49, doi:10.47972/vjcts.v38i.786.