Hoàng, Anh Khôi, Thị Như Hà Nguyễn, Văn Thiện Trương, Quốc Việt Trần, và Trung Kiên Nguyễn. “Nghiên cứu Vai Trò của Thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) Trong Tiên lượng kết cục lâm sàng xấu Sau phẫu thuật Tim Có tuần hoàn ngoài Cơ thể ở Trẻ Em”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 19 - 28. Truy cập Tháng Chín 29, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1001.