Hà, Mai Hương, Thị Ngọc Anh Võ, Thái Minh Nguyễn, và Ngọc Sơn Đỗ. “Ảnh hưởng của Can thiệp thông Khí bảo vệ phổi Trong Quá trình tuần hoàn ngoài Cơ thể Lên nồng độ Pro-Calcitonin Và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành ”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 38 - 46. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1003.