Trần, Thanh Hoa, Văn Thực Nguyễn, và Hải Nam Đinh. “Đánh Giá kết Quả của dẫn lưu dịch màng Tim bằng chọc Hút Kim nhỏ dưới hướng dẫn Siêu âm ở bệnh nhân tràn dịch màng Tim Sau phẫu thuật Tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 58 - 66. Truy cập Tháng Bảy 14, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1005.