Phan, Thị May, Duy Chinh Nguyễn, và Như Hùng Phạm. “Một số yếu tố Liên Quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu Sau 6 tháng Can thiệp động mạch vành ”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 80 - 88. Truy cập Tháng Sáu 15, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1013.