Phạm, Thị An, Thị An Trần, và Tiến Mạnh Trần. “Đặc điểm hình thái tiểu Nhĩ trái Trên cắt lớp Vi tính đa dãy ở bệnh nhân Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín 4, 2023): 129 - 138. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1021.