Đỗ, Anh Tiến, và Trần Thủy Nguyễn. “Kết Quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng Vá điều trị bệnh hẹp Trên Van động mạch chủ”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai 27, 2024): 19-23. Truy cập Tháng Hai 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1085.