Nguyễn, Thị Thu Hoài, Thị Thu Thủy Nguyễn, và Mạnh Hùng Phạm. “Đối chiếu kết Quả khảo sát vòng Van Ba Lá Trên Siêu âm Tim 2D/3D Qua thành ngực, Qua thực quản với chụp cắt lớp Vi tính ở bệnh nhân hở Van Ba Lá nhiều”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai 27, 2024): 38-47. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1088.