Đỗ, Anh Tiến, và Trần Thủy Nguyễn. “Kết Quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới Van động mạch chủ ở Trẻ Em”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm 2, 2024): 39 - 43. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1121.