Đỗ, Anh Tiến, và Trần Thủy Nguyễn. “Kết Quả phẫu thuật một Thì bệnh thông Liên thất kèm hẹp Eo động mạch chủ ở Trẻ Sơ Sinh”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm 2, 2024): 59 - 63. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1122.