Nguyễn, Thế Bình, Minh Thành Nguyễn, Hải Yến Đinh, Bảo Giang Kim, và Trần Thủy Nguyễn. “So sánh chất lượng cuộc sống của người bệnh Sau phẫu thuật Tim ít xâm lấn Có nội Soi hỗ trợ Và phẫu thuật mở Thay Van Hai Lá Cơ học tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm 2, 2024): 70 - 76. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1131.