Dũng, Nguyễn Văn, Chu Vũ Sơn, và Trần Viết Hòa. “ Khảo sát nhận thức, thái độ Và xác định một số yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 35 (Tháng Giêng 6, 2022): 12-18. Truy cập Tháng Năm 22, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/671.