Bảo, Lương Tuấn, Đỗ Anh Tiến, và Nguyễn Trần Thủy. “Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần Bên trái với tĩnh mạch Vô Danh: Nhân một trường hợp lâm sàng Và nhìn lại Y văn”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 37 (Tháng Tư 12, 2022): 12-17. Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/754.