Hien, Nguyen Sinh, Nguyen Huu Phong, Dao Quang Vinh, Nguyen Dang Hung, Dinh Xuan Huy, Nguyen Minh Ngoc, và Do Duc Trong. “Kết Quả phẫu thuật sửa toàn bộ kệnh Nhĩ thất toàn phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười 31, 2022): 37-46. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/801.