1.
Đỗ AT, Nguyễn BP, Nguyễn TT. Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng fallot kèm bất thường động mạch vành. VJCTS [Internet]. 27 Tháng Hai 2024 [cited 29 Tháng Hai 2024];45:24-8. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/1086