1.
Đạt PQ, Hùng D Đức, Thắng LV, Hiếu VC. Khối bất thường nhĩ phải: huyết khối hay u tim ?. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Mười-Một 2020 [cited 26 Tháng Hai 2024];17:3-6. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/118