1.
Đạt PQ, Hùng D Đức, Hương TT, Tùng LT. Phình tiểu nhĩ trái khổng lồ bẩm sinh. VJCTS [Internet]. 2 Tháng Mười-Một 2020 [cited 26 Tháng Hai 2024];17:12-5. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/120