1.
Bảo LT, Tiến Đỗ A, Thủy NT. Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần bên trái với tĩnh mạch vô danh: Nhân một trường hợp lâm sàng và nhìn lại Y văn. VJCTS [Internet]. 12 Tháng Tư 2022 [cited 6 Tháng Sáu 2023];37:12-7. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/754