1.
Hien NS, Phong NH, Vinh DQ, Hung ND, Huy DX, Ngoc NM, Trong DD. Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ kệnh nhĩ thất toàn phần tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];39:37-46. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/801