1.
Đông TT, Linh PT, Long VH, Kiên HT, Thịnh Đỗ Đức, Thủy NT. Vai trò của lược đồ dựa trên các chuyển đạo ngoại biên trong chẩn đoán cơ chế cơn tim nhanh có QRS giãn rộng. VJCTS [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 12 Tháng Sáu 2024];40:47-53. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/831