1.
Đông TT, Linh PT, Long VH, Kiên HT, Thịnh Đỗ Đức, Thủy NT. Vai trò của lược đồ dựa trên các chuyển đạo ngoại biên trong chẩn đoán cơ chế cơn tim nhanh có QRS giãn rộng. VJCTS [Internet]. 18 Tháng Giêng 2023 [cited 1 Tháng Hai 2023];40:47-53. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/831