Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả can thiệp tổn thương thực sự chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents Tải xuống Tải xuống PDF