Quay trở lại chi tiết bài báo Results of video-assisted thoracoscopic surgery approach to mediastinal tumor at Viet Duc hospital Tải xuống Tải xuống PDF