Quay trở lại chi tiết bài báo Chiến lược không sử dụng máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể ở phẫu thuật tim trẻ em Download Download PDF