Quay trở lại chi tiết bài báo Robotic video-assisted thoracoscopic surgery using conventional thoracoscopic access Download Download PDF