Quay trở lại chi tiết bài báo Suy thận cấp tính sau sửa chữa phình động mạch chủ bụng vỡ Download Download PDF