Quay trở lại chi tiết bài báo Nhân một trường hợp thiếu máu đại tràng sau thay đoạn động mạch chủ bụng - kết quả và nhìn lại y văn Download Download PDF