Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán lóc tách động mạch chủ tại Bệnh viện E Tải xuống Tải xuống PDF