Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả sử dụng steroid ở nhóm bệnh nhi sau phẫu thuật tim với Tuần hoàn ngoài cơ thể Download Download PDF