Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả bít tuần hoàn bàng hệ bằng coil trên thông tim ở bệnh nhi trước phẫu thuật fontan Download Download PDF