Quay trở lại chi tiết bài báo Coronary artery endarterectomy during coronary artery bypass grafting - A solution for complete revascularization Tải xuống Tải xuống PDF