Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát đặc điểm giải phẫu học và tổn thương tại chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái Tải xuống Tải xuống PDF