Quay trở lại chi tiết bài báo Nhân một trường hợp can thiệp tắc hoàn toàn thân chung động mạch vành trái sau triệt đốt ngoại tâm thu thất bằng sóng có tần số radio Tải xuống Tải xuống PDF