Nhân một trường hợp can thiệp tắc hoàn toàn thân chung động mạch vành trái sau triệt đốt ngoại tâm thu thất bằng sóng có tần số radio

Hoàng Văn1,
1 Bệnh viện Tim Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tổn thương mạch vành sau thủ thuật triệt đốt các rối loạn nhịp bằng sóng có tần số radio là hiện tượng hiếm gặp, do tính an toàn cao của các thủ thuật triệt đốt. Trong số đó, tổn thương thân chung động mạch vành trái nói chung và tắc hoàn toàn thân chung động mạch vành trái nói riêng lại càng hiếm gặp hơn. Tiếp cận và xử trí tình huống này đòi hỏi kinh nghiệm của bác sĩ can thiệp mạch vành, cũng như sự phối hợp tức thì và hiệu quả của tất cả nhân viên y tế làm việc trong phòng can thiệp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Jacek Klaudel, Wojciech Trenkner, Michal Glaza et al. (2019), Analysis of reported cases of left main coronary artery injury during catheter ablation: In search of a pattern, Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 30(3), 410-426.
2. Adam Castaño, Thomas Crawford, Masatoshi Yamazaki et al. (2011), Coronary artery pathophysiology after radiofrequency catheter ablation: review and perspectives, Journal of Heart Rhythm, 8(12), 1975-1980.
3. Maxime Pons, Lionel Beck, Florence Leclercq et al. (1997), Chronic left main coronary artery occlusion: a complication of radiofrequency ablation of idiopathic left ventricular tachycardia, Pacing clinical electrophysiology, 20(7), 1874-1876.
4. Yuji Miyao, Kiyotaka Kugiyama, Hiroaki Kawano et al. (2000), Diffuse intimal thickening of coronary arteries in patients with coronary spastic angina, Journal of the American College of Cardiology, 36(2), 432-437.
5. Hideaki Ota, Yoshiaki Kawase, Hiroki Kondo et al. (2013), A Case Report of Acute Myocardial Infarction Induced by Coronary Spasm Intravascular Findings, International heart journal, 54(4), 237-239.
6. RAHUL N Doshi (2015), Clinical scenarios: My best case, my worst case, Innov Card Rhythm Manag, 2019-2023.
7. Jessica Mao, John M Moriarty, Ravi Mandapati et al. (2015), Catheter ablation of accessory pathways near the coronary sinus: value of defining coronary arterial anatomy, Journal of Heart Rhythm, 12(3), 508-514.
8. Anthony Matta, Frederic Bouisset, Thibault Lhermusier et al. (2020), Coronary artery spasm: new insights, Journal of Interventional Cardiology, 2020.