Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm hình thái tiểu nhĩ trái trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim Tải xuống Tải xuống PDF