Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng fallot kèm bất thường động mạch vành Tải xuống Tải xuống PDF