Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng fallot kèm bất thường động mạch vành

Đỗ Anh Tiến, Nguyễn Bá Phong, Nguyễn Trần Thủy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: đánh giá kết quả phẫu thuật  sửa toàn bộ bệnh tứ chứng Fallot có kèm theo bất thường động mạch vành.


Phương pháp nghiên cứu: mô tả một loạt ca bệnh fallot 4 có kèm theo bất thường động mạch vành được phẫu thuật sửa toàn bộ từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm 2023


Kết quả: có 10 bệnh nhân Fallot 4 kèm bất thường động mạch vành được phẫu thuật sửa toàn bộ, 6 bệnh nhân nam và 4 bệnh nhân nữ. Tuổi trung bình 6,8 tháng (4 tháng – 17 tháng), cân nặng trung bình 7,2 kg (5 kg. -  10 kg). 6 bệnh nhân có động liên thất trước xuất phát từ ĐMV phải, 3 bệnh nhân có ĐMV phải  xuất phát từ động mạch liên thất trước và 1 bệnh nhân có nhánh lớn của động mạch vành phải chạy qua phần phễu thất phải. Có 7 bệnh nhân bảo tồn được vòng van động mạch phổi và 3 bệnh nhân phải thay van và thân động mạch phổi bằng conduit. Thời gian chạy máy tim phổi nhân tạo trung  bình 90 phút, thời gian cặp động mạch chủ trung bình 63 phút. Thời gian thở máy trung bình 16 giờ. Không có bệnh nhân tử vong. Kết quả siêu âm sau mổ: Nhóm bảo tồn van động mạch phổi: hở nhẹ, chênh áp trung bình qua van là 12,5 mmHg. Nhóm thay conduit: van không hở, chênh áp qua van trung bình 9 mmHg.Thời gian theo dõi trung bình 30 tháng. Nhóm bảo tồn van động mạch phổi: chênh áp trung bình 22 mmHg, có 5 bệnh nhân hở nhẹ van, 2 bệnh nhân hở vửa. Nhóm thay conduit van không hở, chênh áp qua van là 26 mmHg.[1]


Kết luận: kết quả tốt sau mổ  sửa toàn bộ bệnh tứ chứng Fallot kèm bất thường động mạch vành tốt với kỹ thuật bảo tồn van động mạch phổi hoặc thay conduit động mạch phổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. DiLorenzo M, Weinstein S, Shenoy R. Tetralogy of Fallot with Dextrocardia and Situs Inversus in a 7-Year-Old Boy. Tex Heart Inst J. 2013;40(4):481-483.
2. Husain AK, Khandeparkar JM, Tendolkar AG, Mulay AV. Surgical management of tetralogy of Fallot with anomalous coronary artery. J Postgrad Med. 1991;37(3):148-151.
3. Kalfa DM, Serraf AE, Ly M, Le Bret E, Roussin R, Belli E. Tetralogy of Fallot with an abnormal coronary artery: surgical options and prognostic factors. Eur J Cardio-Thorac Surg Off J Eur Assoc Cardio-Thorac Surg. 2012;42(3):e34-39. doi:10.1093/ejcts/ezs367
4. Kervancioglu M, Tokel K, Varan B, Yildirim SV. Frequency, origins and courses of anomalous coronary arteries in 607 Turkish children with tetralogy of Fallot. Cardiol J. 2011;18(5):546-551. doi:10.5603/cj.2011.0011
5. Kapur S, Aeron G, Vojta CN. Pictorial review of coronary anomalies in Tetralogy of Fallot. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2015;9(6):593-596. doi:10.1016/j.jcct.2015.01.018
6. Koppel CJ, Jongbloed MRM, Kiès P, et al. Coronary anomalies in tetralogy of Fallot - A meta-analysis. Int J Cardiol. 2020;306:78-85. doi:10.1016/j.ijcard.2020.02.037
7. Dabizzi RP, Caprioli G, Aiazzi L, et al. Distribution and anomalies of coronary arteries in tetralogy of fallot. Circulation. 1980;61(1):95-102. doi:10.1161/01.cir.61.1.95
8. Park CS, Lee JR, Lim HG, Kim WH, Kim YJ. The long-term result of total repair for tetralogy of Fallot. Eur J Cardio-Thorac Surg Off J Eur Assoc Cardio-Thorac Surg. 2010;38(3):311-317. doi:10.1016/j.ejcts.2010.02.030