Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả ngắn hạn phẫu thuật xâm lấn tối thiểu sửa chữa triệt để tứ chứng fallot qua đường ngực bên dưới hố nách phải Tải xuống Tải xuống PDF