Quay trở lại chi tiết bài báo Điều trị tổn thương phức tạp quai động mạch chủ bằng phương pháp hybrid Download Download PDF