Quay trở lại chi tiết bài báo Thông báo trường hợp ghép tim thành công từ ca điều phối hiến-ghép nhiều tạng Download Download PDF