Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy trình an toàn trong phẫu thuật của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 6, năm 2022

Lê Thị Hằng, Hoàng Ngọc Hải

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tuân thủ quy trình an toàn trong phẫu thuật tại các bệnh viện Việt Nam ngày càng rộng rãi và việc có thêm các nghiên cứu trong lĩnh vực này sẽ cung cấp cho chúng ta dữ liệu về việc tuân thủ quy trình an toàn phẫu thuật theo các mục trong BKATPT, hiểu biết về sự kết nối giữa các thành viên trong nhóm khi thực hiện các mục trong BKATPT, hiểu được lý do của các trường hợp không tuân thủ và các yếu tố ảnh hướng đến việc tuân thủ theo BKATPT. Đề tài được thực hiện với mục tiêu phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện tuân thủ quy trình an toàn trong phẫu thuật của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 6 năm 2022.


Phương pháp: Với thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp với nghiên cứu định tính được tiến hành từ tháng 07/2022 đến tháng 10/2022 trên 225 ca phẫu thuật thực hiện tại Bệnh viện Quân y 6 (trong đó có 3 ca đặt stent nong mạch vành và 40 ca phẫu thuật u vú). Số liệu được nhập liệu và xử lý số liệu bằng phần mềm Epidata 3.1 và SPSS 20.0.


Kết quả và kết luận: Nghiên cứu định tính cho thấy có những yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thực hành an toàn phẫu thuật như: mức độ tuân thủ sẽ được nâng cao với chính sách sử dụng nguồn nhân lực có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được huấn luyện và đào tạo thường xuyên; số lượng bác sĩ gây mê/số bàn mổ (0,8) chưa đạt yêu cầu theo tỷ lệ 1/1. Sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo về tầm quan trọng và lợi ích của việc tuân thủ các quy định về an toàn phẫu thuật luôn được duy trì. Do đó, điểm trung bình đánh giá tuân thủ quy trình an toàn trong phẫu thuật của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 6 theo thang đo rút gọn từ Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật đạt được khá cao 4,51 ± 0,267 điểm (6). Về cơ sở vật chất, bệnh viện còn thiếu phòng phẫu thuật để phục vụ người bệnh. Hệ thống tài liệu hướng dẫn cần phải được cập nhật thường xuyên để phù hợp với thực tế. Công tác giám sát, kiểm tra và khen thưởng được quan tâm nhưng chưa thường xuyên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Alex B. Haynes, Thomas G. Weiser, William R. Berry, Stuart R. Lipsitz, Abdel-Hadi S. Breizat, E. Patchen Dellinger, et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. New England Journal of Medicine.2009; 360(5):491-9.
2. Bộ Y tế (2018). Quyết định 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật.
3. Bộ Y tế (2018). Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 về Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
4. Bộ Y tế (2013). Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.
5. Huỳnh Thanh Phong (2018). Khảo sát việc thực hiện bảng kiểm an toàn người bệnh trong phẫu thuật và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Nhân Dân 115 thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, Trường Đại học Y tế công cộng.
6. Lê Thị Hằng, Hoàng Ngọc Hải (2023), Tuân thủ quy trình an toàn trong phẫu thuật của nhân viên y tế tại Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Quân Y 6 năm 2022, Tạp chí Y học Việt Nam. Tập 524 - tháng 3, số 1A-2023, trang 327-332.
7. WHO (2009). Cẩm nang thực hành Bảng kiểm An toàn Phẫu thuật WHO.

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.